Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Enter Title

GRUP GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED MET GEREDUCEERD GETIJ BOVENZANDEN - voortraject

Let op: Het voortraject van dit GRUP is afgerond. Ga naar de meest recente info over dit GRUP.

 

Historiek voortraject:

Weerslag van het procesverloop:

  • Procesnota. Dit document is evolutief: In elke fase van het proces wordt de procesnota geactualiseerd. Naarmate het proces vordert, rapporteert de procesnota ook over de reeds gezette processtappen
  • Verslagen van het planteamoverleg: Verslag

Stand in de procedure:

Opstartfase: ​

  • Doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling, het publiek maken van de startnota en de procesnota.​
  • Documenten van de opstartfase:

Raadpleging bevolking van 27 november 2018 tot 25 januari 2019.

Scopingsfase:

  • Doel: Het planteam verwerkt de adviezen en inspraakreacties in de scopingsnota. 
  • Documenten van de scopingfase:

Planvormingsfase:

Verdere procedurestappen: Voorlopige vaststelling, openbaar onderzoek en definitieve vaststelling