Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Wat kan ik verwachten na het indienen van een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek?

Na de voorlopige vaststelling van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de Vlaamse Regering wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen adviezen, opmerkingen en bezwaren worden ingediend bij de betrokken gemeente(n) en de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de Vlaamse Regering, zonder verlenging van termijnen, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 180 na het einde van het openbaar onderzoek definitief vaststelt. De regelgeving bepaalt ook dat er bij de definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan slechts wijzigingen kunnen worden aangebracht, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren.

De Vlaamse Regering moet bij de definitieve goedkeuring van het plan rekening houden met de geformuleerde opmerkingen. De behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren wordt daarom opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling.  De regering moet laten blijken op welke manier zij rekening gehouden heeft met elk van de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen maar zij is niet verplicht om elk bezwaar of opmerking op een individuele basis te behandelen. Het is een gangbare praktijk dat alle adviezen, opmerkingen en bezwaren over een bepaald onderwerp samen behandeld worden in het goedkeuringsbesluit.

Het is niet verplicht en het is vandaag ook niet gebruikelijk dat bezwaarindieners een individueel antwoord krijgen van de regering waarin hen wordt meegedeeld op welke manier rekening is gehouden met de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen. Het besluit waarmee de Vlaamse regering het plan definitief vaststelt wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt bij uittreksel en geldt als enige kennisgeving. Het definitieve plan zelf wordt bekend gemaakt  op de website van Ruimte Vlaanderen (www.ruimtelijkeordening.be) en kan daarna ook door iedereen geraadpleegd worden bij de  betrokken gemeenten aan de balie.